Tượng Bác Hồ chỉ tay

Giá liên hệ

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có công lao to lớn giúp dân tộc Việt giải phóng khỏi ách đô hộ của đế quốc thực dân Pháp, Mỹ trong suốt gần trăm năm. Bác là người đã khai sinh ra đất nước Việt Nam một lần nữa, để cuộc sống người dân có thể phát triển cho tới ngày nay.

Chính vì vậy, tượng Hồ Chí Minh được người dân Việt trang trọng đặt trên bàn thờ gia tiên để thể hiện sự biết ơn, tưởng nhớ tới vị cha già của dân tộc và là một tín ngưỡng đẹp của trong văn hóa tâm linh từ xưa tới nay.